การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. พนมสารคาม เข้าร่วมประชุมประชาคมการรับโอนกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดย นายชยพล พาแพง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม มอบหมายให้ นายจินดา วงศ์ประยูรศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างาน 8 งานบริการฯ และ นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 7 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ พร้อมด้วย พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุมประชาคมการรับโอนกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป