การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

การรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาขาพังงา-ภูเก็ต

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา-ภูเก็ต อำเภอเมือง-อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ระยะที่ 1) (ส่วนที่ 1-3)

ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กจผ. ร่วมกับ กปภ.เขต 4 กปภ.สาขาพังงา และ กปภ.สาขาภูเก็ต ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต อำเภอเมือง-อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ระยะที่ 1) (ส่วนที่ 1-3) ณ อาคารประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายอำเภอเมืองพังงา เป็นประธานในการประชุมพร้อมผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง

ที่มา: กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ