การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. เข้าพบและหารือ ทต.หาดท่าเสา อบต.เขาท่าพระ เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ รองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชัยนาท

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคโดยงานจัดเตรียมความพร้อมที่ดินและแหล่งน้ำ 1 เดินทางไปยัง ทต.หาดท่าเสา อบต.เขาท่าพระ เพื่อหารือเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์รองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท โดยการพบหน่วยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคในการร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวล เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส และดำเนินการอย่างรอบคอบ รอบด้าน และได้รับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบโดยตรง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้การประปาส่วนภูมิภาคมีการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล