การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. และสำนักชลประทานที่ 8 เข้าสำรวจพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลําพระเพลิงและร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการขอใช้ที่ดินและน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำสำลาย เพื่อรองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาปักธงชัย-โชคชัย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกองแผนงานโครงการ 1 การประปาส่วนภูมิภาค เและผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาลําพระเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักชลประทานที่ 8 ได้เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลําพระเพลิง และร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการขอใช้ที่ดินและน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำสำลาย เพื่อรองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย-โชคชัย โดยการประชุมหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้น่วยงานเจ้าของพื้นที่และแหล่งน้ำดิบได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมวางแผน เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส รอบคอบและรอบด้าน ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ กปภ. จะนำข้อหารือและข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายไปปรับปรุงแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย-โชคชัยต่อไป