การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

การรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี

 

 

ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 กจผ. ร่วมกับ กปภ.เขต 10 และ กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี-คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่าพุทรา โดยมีท่านปลัดอาวุโส อำเภอคลองขลุง เป็นประธาน พร้อมประชาชนและผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ผลการรับฟังความคิดเห็น ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม และมีความยินดีให้ กปภ. เข้าดำเนินการในพื้นที่


ที่มา: กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ