การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “ออกหน่วยทำประชาคม ขยายเขตจ่ายน้ำประปา”

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา หมู่ที่ 1,2,4 อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ หมู่ที่ 1,3,4,7,8,9 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี จัดทำประชาคมเรื่องขอความเห็นชอบต้องการใช้น้ำ กปภ.เพื่อนำข้อมูล ผลประชาคมไปประกอบแผนโครงการปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ในการขอจัดสรรงบประมาณต่อไป

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

- บันทึกรายงานการประชุม

- รายงานการประชุม