การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.ข.5 ร่วมกับ กปภ.สาขากันตัง จัดทำประชาคมเรื่องการโอนกิจการประปาของ อปท. ในพื้นที่ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 

    เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผช.กปภ.ข.5 ร่วมกับ กองแผนงานและวิชาการ กปภ.ข.5 และกปภ.สาขากันตัง ดำเนินการจัดทำประชาคมรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการโอนกิจการประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านแหลมมะขาม และหมู่ 7 บ้านทุ่งทอง ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง                       โดยมีนายพีรพนธ์ รังเมือง นายก อบต.เขาไม้แก้ว และประชาชนเข้าร่วม ประชาคมในครั้งนี้จำนวนประมาณ 300 คน ณ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง