การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

File Include

กปภ. สาขาตราด ร่วมประชาคมการรับโอนน้ำประปาหมู่บ้านเป็นผู้ใช้น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ได้ลงพื้นที่เพื่อทำประชาคมกับประชาชนในพื้นที่ บ้านบางปิด หมู่ 2 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อทำความเข้าใจและสำรวจความต้องการใช้น้ำประปาในเบื้องต้น กรณีรับโอนกิจการประปา โดยประชาชนในพื้นที่มีความต้องการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค