ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) เลขที่ 5/2561
เรื่อง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.มัสยิด ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.มัสยิด ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.)              ในวันที่ เวลา น. ถึง น. ได้ที่ -

              กำหนดวันประมูล วันที่21 มีนาคม 2561


             
              ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 214.00 บาท   ค่าเอกสาร 200.00 บาท ภาษี 14.00 บาท ได้ที่ กรมบัญชีกลาง ระหว่าง วันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7459-8093 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561