ตรา กปภ.

ประกาศ สำนักงานประปาสมเด็จ เลขที่ 1/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดสินทัรพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                สำนักงานประปาสมเด็จ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ขายทอดตลาดสินทัรพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
1.  เครื่องสูบน้ำหอยโข่งสูบได้ 41-50 ลบ.ม./ซม.ยี่ห้อ ITUR  สูบน้ำ 50  ลบ.ม. จำนวน 1 เครื่อง ราคา กลาง 900 บาท
2. เครื่องจาร์เทส ชนิด 6 ใบพัด จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง 233.33
3. เครื่องยนต์ดีเชล V.M.1056 S.U. 70 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง 17000 บาท
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ (งานประมวลผลทั่วไป)ยี่ห้อ ACER  รุ่น POWER FG จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง 136.67 บาท
5. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ SVOAพร้อมจอภาพ (งานประมวลผลทั่วไป) จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง 136.67 บาท
6. มอเตอร์ไฟฟ้า U.S  50 แรงม้า เครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง 3166.67 บาท
7. มอเตอร์ไฟฟ้า U.S  50 แรงม้า เครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง  4500 บาท


  เงื่อนไขแนบท้ายประกาศ
  1.พัสดุชำรุดที่ขาย
        สินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด จำนวน  7  รายการ
  2.วิธีการขาย
        -ประมูลโดยวาจา แบบประมูลที่ละรายการ ในราคากลางที่เริ่มต้นตามที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ กำหนด
       
  3.ผู้มีสิทธิยื่นเสนอราคา
        โดยเปิดโอกาสให้กับ พนักงานกปภ. หรือบุคคลทั่วไปเข้าประมูล ในวันที่  20  มีนาคม  2561  เริ่มตั้งแต่เวลา  11.00 น. เป็นต้นไป ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงลงทะเบียนขอรับบัตรเพื่อเข้าร่วมการประมูล  ณ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ เลขที่  372
  หมู่ที่  2  ถนนธันวาคม  ตำบลสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามเวลาข้างต้น ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถึงเวลา
  11.00 น. ผู้ลงทะเบียนขอรับบัตรเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประมูล  และจะดำเนินการประมูลตั้งแต่เวลา 11.00 น.
  4.วัน เวลา และสถานที่ในการขายทอดตลาด
        4.1 กำหนดให้ดูสภาพครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน  7  รายการ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่  20  มีนาคม  2561  เวลา 9.00-15.00  สำหรับวันสุดท้ายสามารถรับเอกสารได้ถึงเวลา 9.00 น. และสามารถขอดูสภาพพัสดุที่ชำรุดดังกล่าวได้ที่ คลังพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ และ โรงสูบน้ำแรงต่ำห้วยสะทด  ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ์ และลงทะเบียนในวันเดียวกันที่สำนักงานการประาปส่วนภุมิภาค สาขาสมเด็จ เวลา.9.00 - 11.00 น. 
                  4.2 กำหนดขายทอดตลาดให้กับพนักงาน กปภ.หรือบุคคลทั่วไปเข้าประมูล ในวันที่  20  มีนาคม  2561 
  เริ่มตั้งแต่เวลา  11.00 น. เป็นต้นไป ณ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ 
  5.การพิจารณาและความรับผิดชอบ
        5.1 การขายทอดตลาดย่อมสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้หรือ
  ด้วยกิริยาอาการอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประเพณีการขายทอดตลาด
        5.2 ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดไม่ปฏิบัติตามข้อ 5.1  อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ผู้สู้ราคาจะถอนการสู้ราคา
  ของตนเสียก็ได้
        5.3 ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้ เมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงกว่าราคาที่ตนเสนอขึ้นไปหรือเมื่อแจ้ง
  ถอนการสู้ราคานั้น
        5.4 การสู้ราคา ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาด เห็นว่าราคาที่ผู้สู้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้น ยังไม่เป็นที่พอใจคณะกรรมการขายทอดตลาดสงวนสิทธิที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้
  5.5 ผู้สู้ราคาสูงสุดได้ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ด้วยตนเองทุกประการ 
  5.6 ผู้สู้ราคาสูงสุงได้ ต้อทำการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ออกจาก โรงสูบน้ำแรงต่ำห้วยสะทด ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์เองทั้งหมด
  6. การชำระราคา
        6.1  ถ้าคณะกรรมการ ฯ เห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลได้นั้น เป็นราคา ที่สมควรรับได้ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาห้าง ฯ (ถ้ามี)  ให้แก่คณะกรรมการ ฯ พร้อมทั้งวางเงินมัดจำ  50 %  ของราคาที่เสนอได้ โดยชำระที่งานอำนวยการ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ  ถ้า  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ พิจารณาอนุมัติรับราคาตามที่ผู้สู้ราคาเสนอ ผู้สู้ราคาได้ต้องชำระ
  เงินอีก 50 %  ที่ค้างอยู่ให้ครบถ้วน นับตั้งแต่ที่ได้รับหนังสือ แจ้งจาก  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ ภายใน  7  วันทำการ
        6.2  ถ้าปรากฎว่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ  ไม่อนุมัติราคาสูงสุดที่มีการเสนอหรือสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ จะคืนเงินมัดจำ 50 %  ให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด โดยผู้เข้าร่วมประมูลที่ให้ราคาสูงสุดไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
        6.3  ถ้าผู้ประมูลให้ราคาสูงสุด มิได้ชำระราคาตามที่กำหนด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ ริบเงินมัดจำที่วางไว้นั้นเสียทั้งหมด (ถ้ามี) และหากนำพัสดุที่ขายทอดตลาดนั้นขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นใหม่แล้ว ถ้าได้จำนวนเงินสุทธิที่ขายในภายหลังต่ำกว่าขายทอดตลาดในครั้งแรกเท่าใด ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเดิมต้องรับผิดชอบชดเชยใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นแก่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ จนครบถ้วนอีกด้วย
        6.4  ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องเสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 หรือภาษีที่ค้างชำระต่าง ๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าอากร อื่น ใด (ถ้ามี) เองทั้งสิ้น
  7. การส่งมอบพัสดุ
        7.1  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ  จะส่งมอบพัสดุที่ขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (หากมี) ให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเมื่อได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้ว
        7.2  ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายพัสดุหรือรื้อถอนพัสดุที่ซื้อออกจาก โรงสูบน้ำแรงต่ำห้วยสะทด  ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ โดยนำหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อพัสดุดังกล่าวไปแสดงต่อ คณะกรรมการขายทอดตลาด เพื่อรับมอบพัสดุและดำเนินการขนย้ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด  7  วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับมอบจาก คณะกรรมการขายทอดตลาด
        7.3  เมื่อครบกำหนดการขนย้ายแล้ว หากผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรื้อถอนหรือขนย้ายพัสดุที่ซื้อนั้นออกไปจากที่เก็บไว้ทั้งหมดตามกำหนด ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดยินยอมให้  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จคิดค่าใช้สถานที่เก็บพัสดุเป็นรายวัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดขนย้ายพัสดุถึงวันขนย้ายพัสดุออกไปจากที่เก็บจนเสร็จเรียบร้อยในอัตราวันละ 4 %  ของราคาสิ่งของที่ตกลงขาย
        7.4  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ จะถือว่าการขายทอดตลาดครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดได้ทราบการชำระเงินครบถ้วนตามหลักฐานของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ และได้ส่งมอบพัสดุ ที่ขายให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด เรียบร้อยแล้ว

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานประปาสมเด็จ
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ 372 ม.2 ถ.ธันวาคม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ระหว่าง วันที่ ถึง วันที่ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา .

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-861133 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561