ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 เลขที่ 11/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร
ตามรายการดังนี้.-
การประปาส่วนภูมิภาคเขต5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร และวัสดุถาวรที่ชำรุด

      การประมูล  ประมูลโดยวาจาขายเป็นแบบเหมารวม แยกแต่ละชุด จำนวน 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1            สินทรัพย์ถาวรชำรุด      จำนวน      12  รายการ
ชุดที่ 2            วัสดุถาวรชำรุด            จำนวน      28  รายการ
ณ ห้องคลังพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้พนักงานการประปา ส่วนภูมิภาค และบุคคลทั่วไปเข้าประมูลได้
กำหนดลงทะเบียนและขอรับบัตร ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องคลังพัสดุ ฯ        การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 10.00 น. และเริ่มเปิดประมูล ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ผู้เข้าร่วมประมูล ต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา เพื่อเข้าร่วมการประมูล)
ผู้สนใจจะเข้าประมูลพัสดุ ตามประกาศนี้ ขอดูสภาพพัสดุดังกล่าวได้ที่ ห้องคลังพัสดุฯ      การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 โทร. 0 7431 2440 ตั้งแต่วันที่ 15 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2561              ในเวลาราชการ
เงื่อนไขการขายทอดตลาดเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ถือว่า ผู้สู้ราคาทุกรายได้ทราบและเข้าใจเงื่อนไขการขายทอดตลาดทุกข้อแล้ว              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ � � � � � � � � เวลา � � � � น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 57 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ระหว่าง วันที่ ถึง วันที่ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561