ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา เลขที่ 3/2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริษัท ธีภพร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โครงการหมู่บ้านธีภพร) ม.7 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริษัท ธีภพร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โครงการหมู่บ้านธีภพร) ม.7 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา


  1.มีความสามารถตามกฎหมาย
  2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  3.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
  4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  5.ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
  6.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกขา
  7.เป็นนิติบุคคละผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ดังกล่าว
  8.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป้นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ครั้งนี้
  9.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราตาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านั้น
  10.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า...................บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ
        ผู้ยื่นข้อเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
        (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป้นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา และการเสวนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
        (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไจดดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถให้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
        ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จะทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  11.ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
  12. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
  13. ผุ้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
  14. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัอจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ (Eletronic government procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ได้ที่ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์

              กำหนดวันประมูล วันที่19 มีนาคม 2561


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 535.00 บาท   ค่าเอกสาร 500.00 บาท ภาษี 35.00 บาท ได้ที่ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์และโอนชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอหอ ชื่อบัญชี การประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมา เลขที่บัญชี 341-1-02184-5 ระหว่าง วันที่ 8 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561