ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาบางปะกง เลขที่ กปภ.บปก.1/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรและวัสดุชำรุดเสือมคุณภาพ จำนวน 40 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาบางปะกง มีความประสงค์จะขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรและวัสดุชำรุดเสือมคุณภาพ จำนวน 40 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสินทรัพย์
ถาวรและวัสดุถาวรชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 40 รายการ  (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
        วิธีการขาย    ประมูลด้วยวาจาแบบเหมารวม  จำนวน  40  รายการ
ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าประมูล ในวันที่....  5...มีนาคม....2561  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
      ผู้สนใจจะซื้อสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรฯ  ตามประกาศนี้ติดต่อขอรับเอกสารขายทอดตลาด ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง เลขที่ 89 หมู่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2561 ในวันทำการเวลา  08.30-15.00 น. และขอดูสภาพสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรที่ชำรุดดังกล่าวได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง  ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 10.00 น.และลงทะเบียนในวันเดียวกันที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง ตั้งแต่เวลา 10.15-10.45 น.
      เงื่อนไขการขายทอดตลาดเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  กปภ. ถือว่าผู้สู้ราคา  ทุกรายได้ทราบและเข้าใจเงื่อนไขการขายทอดตลาดทุกข้อแล้วปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  กปภ. ถือว่าผู้สู้ราคา  ทุกรายได้ทราบและเข้าใจเงื่อนไขการขายทอดตลาดทุกข้อแล้ว


  เงื่อนไขแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด  ที่ กปภ.บปก.๑/๒๕๖๑
                                                     
                                              .............................................


  ๑.สินทรัพย์ถาวรและวัสดุที่ขาย
        สินทรัพย์ถาวรและวัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ  จำนวน ๔๐ รายการ  (ตามรายละเอียดแนบ)
  ๒.วิธีการขาย
        ประมูลโดยวาจา  ในราคากลางเริ่มต้นตามที่ กปภ. กำหนด
        -  แบบราคาเหมารวม  จำนวน  ๔๐  รายการ
  ๓. ผู้มีสิทธิ์ยื่นเสนอราคา
        โดยเปิดโอกาสให้กับ  บุคคลทั่วไปเข้าประมูลผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดง เพื่อลงทะเบียนขอรับเลข เพื่อเข้าร่วมการประมูล ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๒  ตำบลบางวัว  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐  ตั้งแต่เวลา  10.15 – 10.45 น. ผู้ลงทะเบียนขอรับเลขเท่านั้น  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประมูล
  ๔. วัน เวลา  และสถานที่ในการขายทอดตลาด
        ๔.๑      กำหนดให้ดูสภาพสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน ๔๐ รายการ ในวันที่..๕.....มีนาคม.....๒๕๖๑  การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาบางปะกง ระหว่างเวลา  9.00  น. ถึงเวลา  10.00 น.   
          ๔.๒      กำหนดขายทอดตลาดให้กับบุคคลทั่วไปเข้าประมูล ในวันที่...๕....มีนาคม ๒๕๖๑      เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๑.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประกวดราคา  กปภ.สาขาบางปะกง
  ๕.  การพิจารณาและความรับผิดชอบ
        ๕.๑      การขายทอดตลาดย่อมสมบูรณ์  เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอาการอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามประเพณีการขายทอดตลาด
        ๕.๒      ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕.๑ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว  ผู้สู้ราคาจะถอนการสู้ราคาของตนเสียก็ได้     
        ๕.๓      ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้  เมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงกว่าราคาที่ตนเสนอขึ้นไปหรือเมื่อแจ้งถอนการสู้ราคานั้น
        ๕.๔      การสู้ราคา  ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาด  เห็นว่าราคาที่ผู้สู้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ  คณะกรรมการขายทอดตลาดสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้
        ๕.๕  ผู้สู้ราคาสูงสุดได้  ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ด้วยตนเองทุกประการ
  ๖.  การชำระราคา
  ๖.๑      ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องลงชื่อเป็นหลักฐานพร้อมกับมอบบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาให้คณะกรรมการขายทอดตลาดตรวจสอบและชำระเป็นเงินสด  จำนวน ๕๐ % ของราคาที่เสนอในวันขายทอดตลาด  โดยนำไปชำระที่ งานอำนวยการ  กปภ. ส่วนจำนวนเงินที่เหลืออีก ๕๐ % ผู้สู้ราคาได้ต้องชำระให้ครบภายในกำหนด ๗ วันนับจากวันได้รับหนังสือ/โทรศัพท์ แจ้งจาก กปภ. และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขายทอดตลาดที่ กปภ. กำหนดไว้
  ๖.๒      ถ้าปรากฏว่า  กปภ.ไม่อนุมัติราคาสูงสุดที่มีการเสนอ  หรือสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้  กปภ.จะคืนเงินมัดจำ ๕๐% ให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก กปภ. ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  ๖.๓      ถ้าผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด  มิได้ชำระราคาตามที่กำหนด  กปภ.ริบเงินมัดจำที่วางไว้นั้นเสียทั้งหมด(ถ้ามี)  และหากนำพัสดุที่ขายทอดตลาดนั้นขายทอดตลาด  หรือขายโดยวิธีอื่นใหม่แล้วถ้าได้จำนวนเงินสุทธิที่ขายในภายหลังต่ำกว่าขายทอดตลาดในครั้งแรกเท่าใด  ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเดิมต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นแก่ กปภ. จนครบถ้วนอีกด้วย
  ๖.๔ ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องเสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ และ/หรือภาษีค้างชำระต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียม  ค่าอากรอื่นใด (ถ้ามี) เองทั้งสิ้น
  ๖.๕      ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนพัสดุที่ต้องรื้อถอน (ถ้ามี) และเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนพัสดุดังกล่าวเองทั้งสิ้น
  ๗.  การส่งมอบพัสดุ
        ๗.๑  กปภ.จะส่งมอบพัสดุที่ขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเมื่อได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้ว
              ๗.๒  ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายพัสดุที่ซื้อจาก กปภ.สาขาบางปะกง โดยนำหลักฐานการชำระเงินค่าพัสดุดังกล่าวไปแสดงต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด เพื่อรับมอบพัสดุและดำเนินการขนย้ายให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ๗ วันทำการ  นับถัดจากวันที่ได้รับหลักฐานการส่งมอบจากคณะกรรมการ        ขายทอดตลาด
              ๗.๓  เมื่อครบกำหนดการขนย้ายแล้ว  หากผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถขนย้ายพัสดุที่ซื้อนั้นออกไปจากที่เก็บไว้ทั้งหมดตามกำหนด ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดยินยอมให้ กปภ. คิดค่าใช้สถานที่เก็บพัสดุเป็นรายวัน  นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดขนย้ายพัสดุถึงวันขนย้ายพัสดุออกไปจากที่เก็บเสร็จเรียบร้อยในอัตราวันละ ๔% ของราคาสิ่งของที่ตกลงขาย
        ๗.๔  กปภ. จะถือว่าการขายทอดตลาดครั้งนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการขาย      ทอดตลาดได้ทราบการชำระเงินครบถ้วนตามหลักฐานของกองการเงิน กปภ.  และได้ส่งมอบพัสดุที่ขายให้แก่  ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด  เรียบร้อยแล้ว
                      ๗.๕  การประมูลรถยนต์บรรทุก กปภ.สาขาบางปะกงจะไม่ให้คู่มือการใช้รถ
                                              ..............................................................
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด แบบขายราคาเหมารวม  จำนวน ๔๐ รายการ ดังนี้
  1.  รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีน้ำเงิน                  จำนวน 1 คัน
  2.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์(ประมวลผลทั่วไป)              จำนวน 1 เครื่อง
  3.  เครื่องพิมพ์ แคร่ยาว                                จำนวน 1 เครื่อง
  4.  เครื่องพิมพ์ แคร่ยาว                                จำนวน 1 เครื่อง
  5.  เครื่องพิมพ์ แคร่สั้น ยี่ห้อ EPSON                      จำนวน 1 เครื่อง
  6.  UPS ยี่ห้อ SYNDONE                                จำนวน 1 เครื่อง
  7.  ปริ้นเตอร์ A3 ยี่ห้อ SP รุ่น Desk jet 1180 c          จำนวน 1 เครื่อง
  8.  เครื่องสูบน้ำหอยโข่งสูบได้ 121-250 ลบ.ม./ชม.        จำนวน 1 เครื่อง
  9.  มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ Actaris  เหล็กหล่อ  ขนาด 2"        จำนวน 1 เครื่อง
  10. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ ASAHI รุ่น GMK-P ขนาด 1/2"        จำนวน 93 เครื่อง
  11. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ ASAHI รุ่น TDM-B ขนาด 1/2"        จำนวน 5 เครื่อง
  12. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ CHAMPION  พลาสติก  ขนาด 1/2"    จำนวน 298 เครื่อง
  13. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ CHAMPION  ทองเหลือง  ขนาด 1/2"  จำนวน 272 เครื่อง
  14. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ CHAMPION  พลาสติก  ขนาด 3/4"    จำนวน 103 เครื่อง
  15. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ CHAMPION  ทองเหลือง  ขนาด 1"    จำนวน 8 เครื่อง
  16. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ CHAMPION  ทองเหลือง  ขนาด 1 1/2" จำนวน 5 เครื่อง
  17. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ KENT รุ่น 4-PSM -B  ขนาด 1/2"    จำนวน 10 เครื่อง
  18. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ KENT รุ่น 5-PSM-B  ขนาด 1/2"    จำนวน 33 เครื่อง
  19. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ KENT พลาสติก  ขนาด 1/2"        จำนวน 7 เครื่อง
  20. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ ELSTER รุ่น V1๐0-P ขนาด 1/2"      จำนวน 20 เครื่อง
  21. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ KENT รุ่น PSM -B  ขนาด 3/4"      จำนวน 1 เครื่อง
  22. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ ELSTER รุ่น V110-P ขนาด 3/4"      จำนวน 3 เครื่อง
  23. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ ELSTER  เหล็กหล่อ ขนาด 2"        จำนวน 1 เครื่อง
  24. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ ELSTER  เหล็กหล่อ ขนาด 3          จำนวน 1 เครื่อง
  25. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ THAI AICHI รุ่น MBA-P ขนาด 1/2"    จำนวน 64 เครื่อง
  26. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ THAI AICHI รุ่น TDM-P ขนาด 1/2"    จำนวน 47 เครื่อง
  27. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ THAI AICHI รุ่น TDM-B ขนาด 1/2"    จำนวน 13 เครื่อง
  28. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ THAI AICHI รุ่น PX-B ขนาด 1/2"    จำนวน 2 เครื่อง
  29. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ THAI AICHI รุ่น MBA-P ขนาด 3/4"    จำนวน 124 เครื่อง
  30. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ THAI AICHI รุ่น TDA-B ขนาด 3/4"    จำนวน 3 เครื่อง
  31. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ THAI AICHI รุ่น PX-B ขนาด 3/4"    จำนวน 1 เครื่อง
  32. มาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ THAI AICHI รุ่น PX-B ขนาด 1"      จำนวน 1 เครื่อง
  33. โต๊ะทำงานระดับ 7-9 รหัส 1028720                  จำนวน 1 ตัว
  34. เก้าอี้สำนักงาน รหัส 01-1109-55/0009                จำนวน 1 ตัว
  35. UPS รหัส 01-1109-55/0011                        จำนวน 1 ตัว
  36. UPS รหัส 01-1109-55/0012                        จำนวน 1 ตัว
  37. UPS รหัส 01-1109-55/0014                        จำนวน 1 ตัว
  38. UPS รหัส 01-1109-55/0015                        จำนวน 1 ตัว
  39. UPS รหัส 01-1109-55/0044                        จำนวน 1 ตัว
  40.ร่มสนาม รหัส 01-1109-57/0045                      จำนวน 1 อัน

  หมายเหตุ  การประมูลรถยนต์ กปภ.สาขาบางปะกงจะไม่ให้คู่มือจดทะเบียน
              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 5 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ระหว่าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-538339 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561