ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ -
เรื่อง จัดซื้อที่ดิน งานบริหารจัดการ การกำจัดตะกอนและสระพักตะกอนแบบเป็นระบบ บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดิน งานบริหารจัดการ การกำจัดตะกอนและสระพักตะกอนแบบเป็นระบบ บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา              ในวันที่ เวลา น. ถึง น. ได้ที่ ห้องเอนกประสงค์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

              กำหนดวันประมูล วันที่15 มกราคม 2561


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารจัดซื้อที่ดิน ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ การขอรับซื้อแบบให้แนบสำเนาทะเบียนพาณิชย์ ด้วยทุกครั้ง ระหว่าง วันที่ ถึง วันที่ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการพัสดุ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ โทร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๒๕ ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561