ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ 3/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด มาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะขายทอดตลาด มาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน
ตามรายการดังนี้.-
                                               
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ 
                                                        ที่  3/2561
                            เรื่อง  ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน
                                                ....................................
                          ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 12,235 เครื่อง แยกชิ้นส่วนเป็นชนิดทองเหลือง ประมาณ 6,670 กก. ,ชนิดพลาสติก ประมาณ 1,810 กก. และชนิดเหล็กหล่อ ประมาณ 7 กก.
                      วิธีการขาย  ประมูลด้วยวาจา แบบราคาเหมารวม ราคากลางเป็นเงิน 756,530.- บาท  (เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
                    ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาดและขอดูสภาพมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งานจำนวน 12,235 เครื่อง แยกชิ้นส่วนเป็นชนิดทองเหลือง ประมาณ 6,670 กก. ,    ชนิดพลาสติก ประมาณ 1,810 กก. และชนิดเหล็กหล่อ ประมาณ 7 กก. ได้ที่คลังพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ 31/15 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ – พุนพิน ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ประกาศ ถึงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561  ในวันและเวลาปฏิบัติงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
                    กำหนดการประมูล ณ ห้องประชุม ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  ในวันที่  19 มกราคม  พ.ศ.2561  เริ่มตั้งแต่เวลา 10.๐0 น. เป็นต้นไป
                    เงื่อนไขการขายทอดตลาดเป็นไปตามเอกสารการขายทอดตลาดแนบท้ายประกาศนี้          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  ถือว่าผู้สู้ราคาทุกรายได้ทราบและเข้าใจเงื่อนไขการขายทอดตลาดทุกข้อเป็นอย่างดีแล้ว 
                    จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

                                                        ประกาศ  ณ  วันที่        มกราคม  พ.ศ.2560


                       


                                 
                             

                                                                             

                                             

                                                เอกสารการขายทอดตลาด
                                ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน
            ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ เลขที่ 3/2561 ลงวันที่  9 มกราคม ๒๕60
                                          ----------------------------
              ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 12,235 เครื่อง แยกชิ้นส่วนเป็นชนิดทองเหลือง ประมาณ 6,670 กก. ,ชนิดพลาสติก ประมาณ 1,810 กก. และชนิดเหล็กหล่อ ประมาณ 7 กก.
                วิธีการขาย  ประมูลด้วยวาจา  แบบราคาเหมารวม จำนวน 1 รายการ
              ราคาประมูลเริ่มต้นตามที่ จำนวนเงิน 756,530.- บาท  (เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อย-สามสิบบาทถ้วน)
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล
            1.1  นิติบุคคล
            1.2  บุคคลทั่วไป
            1.3  ผู้ร่วมประมูลตามข้อ 1.1 และ 1.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2.  กำหนดการประมูล
              ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้าน ออกให้มาแสดงเพื่อลงทะเบียนขอรับหมายเลขเข้าร่วมการประมูล  ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 0๙.๐๐ น. -  ๐๙.5๐ น.
              ผู้ลงทะเบียนขอรับหมายเลข เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูล
              กำหนดการประมูล  ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561  เริ่มตั้งแต่เวลา 10.๐0 น. เป็นต้นไป
3.  การพิจารณาและความรับผิดชอบ
          3.1 การเสนอราคาให้เสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท
              3.2 การขายทอดตลาดย่อมสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอาการอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามประเพณีการขายทอดตลาด
              3.3 ถ้าคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ผู้สู้ราคาจะถอนการสู้ราคาของตนเสียก็ได้
            3.4  ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้ เมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงกว่าราคาที่ตนเสนอขึ้นไป หรือเมื่อแจ้งถอนการสู้ราคานั้น
        3.5  การสู้ราคาถ้าคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบเห็นว่าราคาที่ผู้สู้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้
        3.6 ผู้สู้ราคาสูงสุดได้ ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ด้วยตนเองทุกประการ
                                                                    2/4.การชำระราคา.....
                               

        - ๒ –

4.    การชำระราคา
                4.1  ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องลงชื่อเป็นหลักฐานพร้อมมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบและชำระเงินสด จำนวน 50% (ส่วนแรก) ของราคาที่เสนอในวันที่ประมูล โดยนำไปชำระที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ส่วนจำนวนเงินอีก 50% (ส่วนหลัง) ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องชำระให้ครบภายในกำหนด 7 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ แจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข การขายทอดตลาดที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 กำหนดไว้
                4.2  ถ้าปรากฏว่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ไม่อนุมัติราคาสูงสุดที่มีการเสนอหรือสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จะคืนเงินมัดจำ 50% (ส่วนแรก) ให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด และผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
                4.3  ถ้าผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด มิได้ชำระราคาตามที่กำหนด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4      จะริบเงินมัดจำที่วางไว้นั้นเสียทั้งหมด (ถ้ามี) และหากนำมาตรวัดน้ำชำรุด ที่ขายทอดตลาดนั้น ดำเนินการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นใหม่แล้ว ถ้าได้จำนวนเงินสุทธิที่ขายในภายหลังต่ำกว่าขายทอดตลาดในครั้งแรกเท่าใดผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเดิมต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นแก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  จนครบถ้วนอีกด้วย รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
              4.4  ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องเสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และ/หรือภาษีค้างชำระต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมค่าอากรอื่นใด (ถ้ามี) เองทั้งสิ้น
              4.5  ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องเป็นผู้ดำเนินการขนย้ายมาตรวัดน้ำชำรุด และเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายมาตรวัดน้ำชำรุดฯ เองทั้งสิ้น
5.  การส่งมอบมาตรวัดน้ำชำรุดฯ
          5.1  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จะส่งมอบมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 12,235 เครื่อง แยกชิ้นส่วนเป็นชนิดทองเหลือง ประมาณ 6,670 กก. ,ชนิดพลาสติก ประมาณ 1,810 กก. และชนิดเหล็กหล่อ ประมาณ 7 กก. ที่ขายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) ให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเมื่อได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้ว
          5.2  ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งานฯ ที่ซื้อจาก    การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โดยนำหลักฐานการชำระเงินค่ามาตรวัดน้ำชำรุดฯดังกล่าวไปแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบ  เพื่อรับมอบมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพฯ และดำเนินการขนย้ายให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 7 วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับหลักฐานการส่งมอบมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพ
              5.3 เมื่อครบกำหนดการขนย้ายตามข้อ 5.2 หากผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดยังไม่ดำเนินการขนย้ายมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพฯ ที่ซื้อนั้นออกไปจากที่เก็บไว้ทั้งหมด ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 คิดค่าใช้สถานที่เก็บมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพเป็นรายวัน แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดขนย้ายมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพ ออกไปจากที่เก็บเสร็จเรียบร้อยในอัตราค่าใช้สถานที่วันละ 4% ของราคาสิ่งของที่ตกลงขาย
              หากภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคแรก ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดยังไม่ดำเนินการขนย้ายมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งานฯ ที่อยู่ในสถานที่เก็บให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปาส่วนภูมิภาค
             
                                                                    ๓/๕.๔ การประปา........                                          - ๓ -

              5.4 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  จะถือว่าการขายทอดตลาดครั้งนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการดำเนินการและส่งมอบได้รับทราบการชำระเงินครบถ้วนตามหลักฐานที่ออกโดยสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และได้ส่งมอบมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งานฯ ที่ขายให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเรียบร้อยแล้ว

     
  การประปาส่วนภูมิภาค


      วันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2560
                และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
               
                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 0.00 บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ 31/15 ม.3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ระหว่าง วันที่ 9 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โทร 0-7720-0517, 0-7720-0407 ในวันและเวลาราชการ


    ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561