ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาสระแก้ว เลขที่ ปสก.2/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด ๑๔ รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาสระแก้ว มีความประสงค์จะขายทอดตลาด พัสดุชำรุด ๑๔ รายการ
ตามรายการดังนี้.-
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๔ รายการ (ราคากลาง ๑๕,๖๕๕.๓๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)     
เงื่อนไขแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เลขที่  ปสก.2/2561


  พัสดุชำรุดที่ขาย จำนวน ๑๔ รายการ     
  ลำดับ              รายการ                                    จำนวน                  หน่วยนับ              ชนิดวัสดุ
  ๑                มาตรวัดน้ำ Asahi ๑/๒”                    ๒๘                    เครื่อง                  ทองเหลือง
  ๒              มาตรวัดน้ำ Asahi ๓/๔”                      ๑                      เครื่อง                  ทองเหลือง
  ๓              มาตรวัดน้ำ Champion ๑/๒”                ๗                      เครื่อง                  ทองเหลือง
  ๓.๑          มาตรวัดน้ำ Champion ๑/๒”                ๗๒                      เครื่อง                  พลาสติก
  ๔            มาตรวัดน้ำ Champion ๑”                      ๑                      เครื่อง                  ทองเหลือง
  ๕            มาตรวัดน้ำ Elster ๑/๒”                        ๘                      เครื่อง                  ทองเหลือง
  ๖            มาตรวัดน้ำ Elster ๓/๔”                          ๑                    เครื่อง                  ทองเหลือง
  ๗            มาตรวัดน้ำ Thai Aichi ๑/๒”                  ๔๘                    เครื่อง                    พลาสติก
  ๗.๑        มาตรวัดน้ำ Thai Aichi ๑/๒”                ๑๕๗                    เครื่อง                    ทองเหลือง
  ๘            มาตรวัดน้ำ Thai Aichi ๓/๔”                    ๑                    เครื่อง                    ทองเหลือง
  ๙            มาตรวัดน้ำ Asahi ๑ ๑/๒ ’’                      ๑                    เครื่อง                    ทองเหลือง
  ๑๐          มาตรวัดน้ำ Elster ๔”                              ๑                    เครื่อง                    เหล็กหล่อ
  ๑๑          มาตรวัดน้ำ Schlumberger๒”                  ๑                    เครื่อง                    เหล็กหล่อ
  ๑๒        มาตรวัดน้ำ Aichitokai ๓/๔”                    ๑                    เครื่อง                    ทองเหลือง
  ๑๓        ยูเนียนมาตรพลาสติก ๑/๒”                ๕,๔๓๘                ตัว                          พลาสติก
  ๑๔        ยูเนียนมาตรทองเหลือง ๑/๒”                  ๔๘                ตัว                            ทองเหลือง


  1.การประมูล ประมูลด้วยวาจา แบบราคาเหมารวม ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคล ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้น
  2.ผู้สนใจจะซื้อพัสดุชำรุด ตามประกาศ ฯ นี้ ขอดูสภาพพัสดุฯ ดังกล่าวได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว เลขที่ ๑๘๖/๓ ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗๒๔-๑๕๘๔ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ระหว่าง วันที่ - ถึง วันที่ 0 543 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา - น. ถึง - น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037-241584 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561