ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 3/2561
เรื่อง งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้าง ถนนสายบ้านนาเมือง-บรรจบกองบิน 21 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้าง ถนนสายบ้านนาเมือง-บรรจบกองบิน 21 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี              ในวันที่ เวลา น. ถึง น. ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูิมิภาคสาขาอุบลราชธานี

              กำหนดวันประมูล วันที่15 มกราคม 2561


             
              ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 535.00 บาท   ค่าเอกสาร 500.00 บาท ภาษี 35.00 บาท ได้ที่ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง วันที่ 5 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4524-3910ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561