ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา เลขที่ 13/2560
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริษัท เอส.พี.แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (โครงการหมู่บ้านไอยรา ๒ บึงทับช้าง) ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริษัท เอส.พี.แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (โครงการหมู่บ้านไอยรา ๒ บึงทับช้าง) ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
                ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,832,900.00 บาท (เงินเงินหนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (ไม่น้อยกว่า 733,160.00 บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
6.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผุ้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามทำสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด
8.ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
9.ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
10.ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการรับจ้างงานดังกล่าว ซึ่งเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับการประปาส่วนภูมิภาค
            กำหนดรับบัตร เพื่อยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ เวลา น. ถึง น. ยื่นซองเสนอราคา ระหว่างเวลา น. ถึง น.ได้ที่ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ กำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 535.00 บาท   ค่าแบบ 500.00 บาท ภาษี 35.00 บาท ได้ที่ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ระหว่าง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ใน เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่ ยกเลิกโครงการ

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-371444 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560