ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร เลขที่ 03/2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ม.๒ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ม.๒ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,992,000.00 บาท (เงินเงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                  ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                  ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                  ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                  ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                  ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                  ๑๐. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
                  ๑๑. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                  ๑๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                  ๑๓. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
              กำหนดรับบัตร เพื่อยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ - เวลา - น. ถึง - น. ยื่นซองเสนอราคา ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.ได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเปิดซองประกวดราคา และ กำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 535.00 บาท   ค่าแบบ 500.00 บาท ภาษี 35.00 บาท ได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ระหว่าง วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ใน เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่ ยกเลิกโครงการ

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๔๑๑๘๔๔ ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560