ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เลขที่ กปภ.ข.9/1/2561
เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่บ้านด้ายเจริญ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่บ้านด้ายเจริญ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการดังนี้.-
ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่บ้านด้ายเจริญ ต.เวียงชัย
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙  ได้ประกาศประกวดราคาจ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่บ้านด้ายเจริญ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศฯ เลขที่ กปภ.ข.๙/๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑9 ตุลาคม ๒๕๕๙ และเสนอราคา เมื่อวันที่
  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ผู้ชนะการประมูลเรียบร้อยแล้ว นั้น
        เนื่องด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับงานโครงการดังกล่าว ประกอบกับประชาชนในเขตพื้นที่ ม.4 ม.15 บ้านด้ายเจริญ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ไม่ประสงค์ให้ กปภ. วางท่อขยายเขตฯ ในพื้นที่ เนื่องจากมีระบบประปาหมู่บ้านเดิมที่ใช้งานได้ดีอยู่แล้ว ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว ทั้งนี้จะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อเอกสารฯ ให้แก่ผู้เสนอราคาทุกรายต่อไป

              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ เวลา น. ถึง น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

              กำหนดวันประมูล วันที่9 ตุลาคม 2560


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ระหว่าง วันที่ ถึง วันที่ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-038500 ต่อ 4103 ในวันเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560