ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ กปภ.ข.7/100/2560
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ก่อสร้างทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนสว่าง - ปากปวน กม.328+020 - กม.334+920 ด้านซ้ายทาง ระยะทาง 6.900 กม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ก่อสร้างทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนสว่าง - ปากปวน กม.328+020 - กม.334+920 ด้านซ้ายทาง ระยะทาง 6.900 กม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 93,000.00 บาท (เงินเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
  ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
  ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
  ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
  ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  ๑๐. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
  ๑๑. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
  ๑๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
  ๑๓. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
              กำหนดรับบัตร เพื่อยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา น. ถึง น. ยื่นซองเสนอราคา ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.ได้ที่ - และ กำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ -
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ บาท   ค่าแบบ บาท ภาษี บาท ได้ที่ - ระหว่าง วันที่ ถึง วันที่ ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ใน เวลา - น. ถึง - น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา - ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่ ยกเลิกโครงการ

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ - ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560