ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร เลขที่ ๒๙/๒๕๖๐
เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามรายการดังนี้.-
        ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้ทำการประกาศเลขที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ก่อสร้าง) งานวางท่อขยายเขต สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลสวนหลวง (ซอยข้างโรงงานลูกชิ้น) ม.๑๑ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นั้น
        เนื่องจากงานโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวนโครงการเพื่อให้เป็นไปตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคางานโครงการดังกล่าว อนึ่ง สำหรับผู้ประกอบการที่ได้จัดซื้อเอกสาร งานโครงการดังกล่าวไว้แล้ว สามารถเลือกรับแบบฟรีในการประกาศครั้งที่ ๒ ผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ต่อไป

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  กันยายน ๒๕๖๐

                                                (นายอุดม เข็มเจริญ)
                              ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร


ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

              กำหนดดูสถานที่ วันที่ - ระหว่างเวลา - น. ถึงเวลา - น. ณ - และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ - เวลา - น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ -ในวันที่ - เวลา - น. ถึง - น. - ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร

              กำหนดวันประมูล วันที่26 กันยายน 2560


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร ระหว่าง วันที่ - ถึง วันที่ - ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา - น. ถึง - น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร ในวันเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2560