ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) เลขที่ 18/2560
เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ การเคหะแห่งชาติ โครการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ถ.กาญจนวนิช ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ การเคหะแห่งชาติ โครการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ถ.กาญจนวนิช ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ตามรายการดังนี้.-
งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่
การเคหะแห่งชาติ โครการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
ถ.กาญจนวนิช ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

            กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ได้ที่ -

            กำหนดวันประมูล วันที่6 ตุลาคม 2560


           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 8,560.00 บาท   ค่าเอกสาร 8,000.00 บาท ภาษี 560.00 บาท ได้ที่ กรมบัญชีกลาง ระหว่าง วันที่ 22 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7459-8093 ในวันเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560