ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร เลขที่ 26/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) จ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับ สำนักงานเทศบาลตำบลสวนหลวง (ซอยข้างโรงงานลูกชิ้น) หมู่ 11 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) จ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับ สำนักงานเทศบาลตำบลสวนหลวง (ซอยข้างโรงงานลูกชิ้น) หมู่ 11 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
                960,000.00 บาท (เงินเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
  2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ www.gprocurement.go.th
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าแบบ 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร ระหว่าง วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 25 กันยายน 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมลล์ 5542016@pwa.co.th ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2560