ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส เลขที่ กปภ.นธ.12/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมาปฏิบัติงานในระบบผลิต จำนวน ๖ อัตรา โดยปฏิบัติงานที่ Mobile Plant ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๒ อัตรา , Mobile Plant ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ อัตรา และ โรงสูบน้ำแรงต่ำ ปูตะ จำนวน ๓ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมาปฏิบัติงานในระบบผลิต จำนวน ๖ อัตรา โดยปฏิบัติงานที่ Mobile Plant ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๒ อัตรา , Mobile Plant ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ อัตรา และ โรงสูบน้ำแรงต่ำ ปูตะ จำนวน ๓ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส
ตามรายการดังนี้.-
เรื่อง  ประกาศเชิญชวนทั่วไป (สอบราคา) จ้างเหมาปฏิบัติงานในระบบผลิต จำนวน ๖ อัตรา โดยปฏิบัติงานที่    Mobile Plant ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๒ อัตรา , Mobile Plant ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ อัตรา และ โรงสูบน้ำแรงต่ำ ปูตะ จำนวน ๓ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส
----------------------------------------
                  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส มีความประสงค์ จะจัดหาผู้รับจ้าง ประกาศเชิญชวนทั่วไป(สอบราคา) จ้างเหมาปฏิบัติงานในระบบผลิต จำนวน ๖ อัตรา โดยปฏิบัติงานที่ Mobile Plant ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๒ อัตรา , Mobile Plant ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ อัตรา และ โรงสูบน้ำแรงต่ำปูตะ จำนวน ๓ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส  โดยแบ่งเป็นจำนวน 2 คน ปฏิบัติงาน ณ Mobile Plant ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. ที่สถานีผลิตน้ำ แม่ข่ายนราธิวาส อัตราจ้างคนละ 12,000.-บาท/เดือน และจำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน ณ Mobile Plant ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม ที่สถานีผลิตน้ำตันหยงมัส อัตราค่าจ้างคนละ 12,000 บาท/เดือน รวมจำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สถานีสูบน้ำแรงต่ำปูตะ อัตราจ้างคนละ 9,040.- บาท/เดือน จำนวน 3 อัตรา เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 (รายละเอียด TOR กำหนด ) ราคากลางสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 757,440.-บาท ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.      ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย (ไม่
บังคับว่าต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงาน กปภ.)
๒. มีอาชีพรับจ้างเหมางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๓. ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ กปภ.สาขานราธิวาส ณ
วันประกาศเชิญชวนทั่วไป (สอบราคา) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกาศเชิญชวนทั่วไป (สอบราคา) จ้างครั้งนี้
              ๕. นิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
            ๖. นิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procerement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์ของ กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๘. หากผู้มีอำนาจไม่สามารถมาซื้อแบบเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้

            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 15 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ กปภ.สาขานราธิวาส และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ - เวลา - น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในระบบผลิต จำนวน ๖ อัตรา โดยปฏิบัติงานที่ Mobile Plant ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๒ อัตรา , Mobile Plant ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ อัตรา และ โรงสูบน้ำแรงต่ำ ปูตะ จำนวน ๓ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาสตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. พัสดุงานอำนวยการ กปภ.สาขานราธิวา ได้ที่ 64 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ระหว่าง วันที่ 7 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 18 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2560