ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด เลขที่ 7/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจุดผลิตน้ำ ณ สถานีจ่ายน้ำลำภูรา สถานีผลิตน้ำคลองปาง และสถานีสูบจ่ายน้ำเพิ่มแรงดันคลองชี ประจำปีงบประมาณ 2561 กปภ.สาขาห้วยยอด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจุดผลิตน้ำ ณ สถานีจ่ายน้ำลำภูรา สถานีผลิตน้ำคลองปาง และสถานีสูบจ่ายน้ำเพิ่มแรงดันคลองชี ประจำปีงบประมาณ 2561 กปภ.สาขาห้วยยอด
ตามรายการดังนี้.-
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจุดผลิตน้ำ ณ สถานีจ่ายน้ำลำภูรา สถานีผลิตน้ำคลองปาง และสถานีสูบจ่ายน้ำเพิ่มแรงดันคลองชี ประจำปีงบประมาณ 2561 กปภ.สาขาห้วยยอด

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนใน ประเทศไทย                          2.  มีอาชีพรับจ้างเหมางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3.  ต้องไม่เป็นผู้ถูกเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
  5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Provurement : e-GP) ต้องลงทะเบียบในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว๊บไซค์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ กปภ.สาขาห้วยยอด และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจุดผลิตน้ำ ณ สถานีจ่ายน้ำลำภูรา สถานีผลิตน้ำคลองปาง และสถานีสูบจ่ายน้ำเพิ่มแรงดันคลองชี ประจำปีงบประมาณ 2561 กปภ.สาขาห้วยยอดตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. วันทำการ ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด 812 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 ระหว่าง วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 5 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560