ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด เลขที่ 6/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานปรับปรุงเสา ค.ส.ล. รับท่อเหล็ก ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย กปภ.สาขาห้วยยอด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานปรับปรุงเสา ค.ส.ล. รับท่อเหล็ก ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย กปภ.สาขาห้วยยอด
                1,474,418.33 บาท (เงินหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
        ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
                  ๒.  มีอาชีพรับจ้างเหมางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
              ๓.  ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
              ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ การประปา                    ส่วนภูมิภาคห้วยยอด  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง                  การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
            ๕.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือ ความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย                      เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น                           
              6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย                    หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
            7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                      ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ                  อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
            8.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
              สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ กปภ.สาขาห้วยยอด และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา งานปรับปรุงเสา ค.ส.ล. รับท่อเหล็ก ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย กปภ.สาขาห้วยยอดตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. งานอำนวนการ (พัสดุ) ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท   ค่าแบบ 5,000.00 บาท ภาษี 350.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด 812 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 ระหว่าง วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 5 กันยายน 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


  ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560