ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย เลขที่ 6/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวน 11 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวน 11 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
1      ประตูน้ำหน้าจานเหล็กหล่อ ขนาด 4 นิ้ว      4      ตัว
2      สามทางหน้าจานเหล็กหล่อ ขนาด 4 นิ้ว      2      ตัว
3      ข้อโค้งหน้าจานเหล็กหล่อ ขนาด 4 นิ้ว      2      ตัว
4      ข้อโค้ง 45 หน้าจานเหล็กหล่อ ขนาด 4 นิ้ว      5      ตัว
5      เช็ควาล์วเหล็กหล่อ ขนาด 4 นิ้ว              3      ตัว
6      ข้อโค้งหน้าจานเหล็กหล่อ ขนาด 8 นิ้ว      1      ตัว
7      ท่อเหล็กพร้อมหน้าจาน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 0.80 เมตร      2      ท่อน
8      ท่อเหล็กพร้อมหน้าจาน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 0.70 เมตร      1      ท่อน
9      ท่อเหล็กพร้อมหน้าจาน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 1.20 เมตร      4      ท่อน
10      ท่อเหล็กพร้อมหน้าจาน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร      2      ท่อน
11      ท่อเหล็กพร้อมหน้าจาน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2.00 เมตร      1      ท่อน


  ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลจะต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันที่จะประมูลเท่านั้น  ส่วนวันประมูลจะไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน  ผู้ลงทะเบียนขอรับเลขเข้าร่วมการประมูล ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มการประมูลเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ผู้ลงทะเบียนขอรับเลขเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูล
              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ กปภ.สาขาเด่นชัย
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ กปภ.สาขาเด่นชัย ระหว่าง วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-613379 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560