ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.1-011/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานซ่อมระบบสายประธานไฟฟ้าใช้ช่วงหน้าแล้ง (ใช้ชั่วคราว) สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาบางคล้า
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานซ่อมระบบสายประธานไฟฟ้าใช้ช่วงหน้าแล้ง (ใช้ชั่วคราว) สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาบางคล้า

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้
5.นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6.นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีผลงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีขนาดสายเมนไม่ต่ำกว่า 70 Sq.mm

            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 4 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ กปภ.สาขาบางคล้า และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 14.00 น. ได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ณ ห้องยื่นซอง (อาคารเก่าห้องงานพัฒนาคุณภาพน้ำประปา) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1เลขที่ 160 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ระหว่าง วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-3827-5818-9 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560