ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห.55/2560
เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ (จำนวน 124 คัน) ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ (จำนวน 124 คัน) ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ตามรายการดังนี้.-
1. รถยนต์โดยสาร (ตู้) 12 ที่นั่ง หลังคาสูง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ      จำนวน 4 คัน
    ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)     
           
2. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ                      จำนวน 116 คัน
    ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)
     
3. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ            จำนวน 4 คัน
    ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 
    (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)           

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าดังกล่าว
    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้ 
    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ     
    6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างจัดเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
    7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้                                                                                                                                                                                                                                                     

                กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กจห.55/2560ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ได้ที่ ห้องประกวดราคา การประปาส่วนภูมิภาค

                กำหนดวันประมูล วันที่19 กันยายน 2560


               
                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่าง วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2551-8121-26 ในวันเวลาราชการ


    ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560