ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 เลขที่ กปภ.ข.5/30/2560
เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% จำนวน 540,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปา่ส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% จำนวน 540,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปา่ส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
ตามรายการดังนี้.-

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% จำนวน 540,000 กิโลกรัม

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    ๑.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
    ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    ๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    ๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                5. เป็นผู้ผลิตภายในประเทศหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตภายในประเทศ     
  และเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจการขายสารเคมี  ให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัทมหาชน โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง และหลักฐานการซื้อขาย/สัญญาซื้อขายสารเคมีให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือบริษัทมหาชน  พร้อมเอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และเอกสารการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 จากโรงงานผู้ผลิต มาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคา                 
                    ๖.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ        จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    ๘.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
  และส่งตัวอย่างสารละลายโซเดียม-ไฮดรอกไซด์ 50% จำนวน 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 27 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.20 น. เป็นต้นไป     
              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

              กำหนดวันประมูล วันที่27 กันยายน 2560


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 535.00 บาท   ค่าเอกสาร 500.00 บาท ภาษี 35.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 57 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ระหว่าง วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ในวันเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560