ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.1-009/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
1. ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษี  จำนวน 1,500 กล่อง
2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี                จำนวน    40  กล่อง
3. หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย            จำนวน    53  กล่อง

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้
1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
      2.  ไม่เป็นผู้ทีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
      3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 1 ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
      5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ยกเว้นวันสุดท้ายจะยื่นซองสอบราคาได้ในเวลา 08.30-14.00 น. ได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 214.00 บาท   ค่าเอกสาร 200.00 บาท ภาษี 14.00 บาท ได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1เลขที่ 160 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ระหว่าง วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-3827-4158 ต่อ 171 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560