ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห.9/2560
เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลื่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา และวันเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศเลขที
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลื่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา และวันเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศเลขที
ตามรายการดังนี้.-
                ตามประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ กจห.9/2560 ลงวันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๖๐  โดยกำหนดขายเอกสารในวันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารประกวดราคาในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐กำหนดให้เสนอราคาในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น
                การประปาส่วนภูมิภาค มีความจำเป็นบางประการจึงต้องเลื่อนการยื่นเอกสารประกวดราคา และวันเสนอราคาออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ เวลา น. ถึง น. ได้ที่ กองจัดหา

              กำหนดวันประมูล วันที่29 มีนาคม 2560


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่าง วันที่ ถึง วันที่ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2551-8121-26 ในวันเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560