ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 6/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานติดตั้งวางท่อประปาให้ กรรมการผู้จัดการ บจก.อนัญญา โมเดิร์นกรุ๊ป บริเวณโครงการหมู่บ้าน อนัญญา พรีเมี่ยมพลัส หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานติดตั้งวางท่อประปาให้ กรรมการผู้จัดการ บจก.อนัญญา โมเดิร์นกรุ๊ป บริเวณโครงการหมู่บ้าน อนัญญา พรีเมี่ยมพลัส หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
                1,120,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
  2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา 6/2560ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท   ค่าแบบ 5,000.00 บาท ภาษี 350.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ระหว่าง วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560