ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า เลขที่ กปภ.บค.10/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานจ้างนิติบุคคลปฏิบัติงานที่ สำนักงานสำเร็จรูป (Mobile Office) ของ กปภ.สาขาบางคล้า
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานจ้างนิติบุคคลปฏิบัติงานที่ สำนักงานสำเร็จรูป (Mobile Office) ของ กปภ.สาขาบางคล้า
ตามรายการดังนี้.-
งานจ้างนิติบุคคลปฏิบัติงานที่ สำนักงานสำเร็จรูป (Mobile Office) ของ กปภ.สาขาบางคล้า  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  จำนวน 6 เดือน  ราคากลาง 416,016.- บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสิบหกบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        6.บุคคลหรือนิติบุคคลจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(e-Government Procurment:e-GP)ตามข้อ 16 ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        7.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา กปภ.บค.10/2560ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. งานอำนวยการ ห่้องพัสดุ ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าเอกสาร 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ระหว่าง วันที่ 16 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 27 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 11.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560