ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า เลขที่ กปภ.บค.9/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานจ้งนิติบุคคล ปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ งานบริการฯ และงานอำนวยการ ณ การประาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานจ้งนิติบุคคล ปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ งานบริการฯ และงานอำนวยการ ณ การประาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
ตามรายการดังนี้.-
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  รวม 6 เดือน ราคากลาง 832,032.- บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันสามสิบสองบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้
  5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  6.บุคคลหรือนิติบุคคลจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(e-Government Procurment:e-GP)ตามข้อ 16 ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  7.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา กปภ.บค.9/2560ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. งานอำนวยการ ห่้องพัสดุ ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ระหว่าง วันที่ 16 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 27 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 11.00 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560