ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาอุบลราชธานี เลขที่ กปภ.อบ.4/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดนดารูญโลจิสติกส์ โครงการศิริทรัพย์ 4 การ์เด้นวิว ม.12 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดนดารูญโลจิสติกส์ โครงการศิริทรัพย์ 4 การ์เด้นวิว ม.12 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ตามรายการดังนี้.-
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแดนดารูญโลจิสติกส์ โครงการศิริทรัพย์ 4 การ์เด้นวิว ม.12 ต.กุดลาด  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
      ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  538,800.00 บาท  ( ห้าแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีบอกเลิกสัญญา
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
        5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
        6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(e-Govemment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 28 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ กปภ.สาขาอุบลราชธานี และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ - เวลา - น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา จ้างเหมาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันและเวลาปฎิบัติงาน ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูิมิภาคสาขาอุบลราชธานี และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี งานอำนวยการ 190 ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระหว่าง วันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 27 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4524-3910ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560