ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ ปพย.25/60
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ประกาศสอบราคาจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดที่ 1 อลูมิเนียมซัลเฟต ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 300 ตัน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ประกาศสอบราคาจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดที่ 1 อลูมิเนียมซัลเฟต ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 300 ตัน
ตามรายการดังนี้.-
  จัดซื้อสารส้มก้อนชนิดที่ 1 อลูมิเนียมซัลเฟต ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 300 ตัน ราคากลางในการจัดซื้อ 1,514,478.- บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                            ๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                      ๓. ไม่เป็นผู้ได้เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
  ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                                                                                                                                                                                                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปา
  ส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
                  ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                  ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 11.30 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าเอกสาร 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่าง วันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-3822-2461-4 ต่อ 116 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560