ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม เลขที่ 6/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บจก.แสนสุข เรียลเอสเตท
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บจก.แสนสุข เรียลเอสเตท
ตามรายการดังนี้.-
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บจก.แสนสุข เรียลเอสเตท บริเวณ ม.๑๐ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๗,๐๐๐.-บาท (เงินแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
  เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น  เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  หรือผู้รับจ้างที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม บอกเลิกสัญญา
  ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วน
  ภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
  ๔. เป็นผู้รับจ้าง ที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ ๑-๕ ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ     
  ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้าง ไม่น้อยกว่า ๓๕๘,๘๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กปภ.สาขาสมุทรสงครามเชื่อถือ
  ๖.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น     
  ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  ๘.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ
  จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ๙.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
  ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 27 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ระหว่าง วันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-711601 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560