ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ เลขที่ 5/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานย้ายแนวท่อประปาออกจากท่อระบายนำ้ ซอยเทศบาล 4 หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร หน่วยบริการป่าติ้ว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานย้ายแนวท่อประปาออกจากท่อระบายนำ้ ซอยเทศบาล 4 หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร หน่วยบริการป่าติ้ว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ
                493,270.00 บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว
  ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ
  แล้วหรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  ๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
  รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  ๔.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.
  สาขาอำนาจเจริญ ณ วันประกาศสอบราคาราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
  ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้
              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 28 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ - เวลา � � � � น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา งานจ้างตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันทำการ ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ งานอำนวยการ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าแบบ 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ เลขที่ 400 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ระหว่าง วันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 27 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 09.00-15.00น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-451007 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560