ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 19/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินระบบ CIS จำนวน 2 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินระบบ CIS จำนวน 2 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
๑.  กระดาษทนความร้อน  Thermal                      จำนวน    5,240  ม้วน
    ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  81.33  บาท                     
2.  กระดาษปอนด์  Pond                            จำนวน      397    ม้วน
    ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  40.33  บาท                       

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
    1.  เป็นผู้มีอาชีพขายหรือให้ซื้อพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
    2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
    3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
    ของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปา
    ส่วนภูมิภาคเขต ๓  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาซื้อครั้ง
    ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคล  ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
    ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคล  ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement: e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
    ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


                กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ได้ที่ งานการพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร. 0-3220-0779 และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประกวดราคาการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
               
                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 107.00 บาท   ค่าเอกสาร 100.00 บาท ภาษี 7.00 บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ที่ 3 ถ. แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ระหว่าง วันที่ 16 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร. 0-3220-0779 ในวันและเวลาราชการ


    ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560