การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่าย ลดน้ำสูญเสีย ครั้ง 3/2565 ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่าย ลดน้ำสูญเสีย ครั้ง 3/2565 ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565

04 กรกฎาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่าย ลดน้ำสูญเสีย ครั้ง 3/2565 ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่าย ลดน้ำสูญเสีย ครั้ง 3/2565 ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ กปภ.สาขาหลังสวน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร นำโดยนายจีรศักดิ์ หัถชีพ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดกองระบบจำหน่ายการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมกลุ่มภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสีย ประกอบด้วย  กปภ.สาขาท่าแซะ กปภ.สาขาระนองกปภ.สาขาไชยา กปภ.สาขาชุมพร กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี  โดยได้รับเกียรติจาก นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 , นายสิงหชัย  อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และนายมานิต อินทรประเสริฐ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเกี่ยวกับการควบคุมน้ำสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการลดความสูญเสีย อย่างถูกต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อองค์กรและงานในหน้าที่ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความชำนาญในการควบคุมน้ำสูญเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลเชิงประจักษ์ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำกิจกรรมร่วมกัน และทำให้ปัญหาข้อร้องเรียนด้านบริการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อันจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกประทับใจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ตามวิสัยทัศน์ "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

 

 

 

 

#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

#น้ำสูญเสียลด = ค่าใช้จ่ายลด

#นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผจก.กปภ.สาขาหลังสวน

#และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาหลังสวน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน