การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ประจำมิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ประจำมิถุนายน 2565

29 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร  กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ครั้งที่ 9/2565 ประจำมิถุนายน 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร
กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
ครั้งที่ 9/2565 ประจำมิถุนายน 2565
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาค( กปภ.) สาขาวัฒนานคร
นำโดย นายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผู้จัดการ ฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร ในการประชุม ผู้จัดการฯ
เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามเหมาะสม พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาเรื่องต่างๆ ของแต่ละสายงาน รวมถึงการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมาย อาทิ โครงการโรงงานสีขาว เพื่อสื่อสารให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด การขยายเวลาการดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน และการจัดเตรียมสถานที่ในวันสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้จัดการ ฯ กำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานและภายในให้มีความสวยงามสะอาดรักษามาตรฐาน GECC ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมถึงสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าประชาชนอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน