กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมประชาคมตำบลตะเคียนเตี้ย เรื่อง การบริหารจัดการน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมประชาคมตำบลตะเคียนเตี้ย เรื่อง การบริหารจัดการน้ำประปา

28 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมประชาคมตำบลตะเคียนเตี้ย เรื่อง การบริหารจัดการน้ำประปา

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา 17.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) นำโดยนายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยนายนนทวัฒน์ วงศ์สุวานิช หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๒ นางภัทรอร ปานข่อยงาม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ Mr.ประปา 001 และผู้จัดการโครงการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมประชาคมกับชุมชนตะเคียนเตี้ย นำโดยนายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประชาชนหมู่บ้านปาร์คฮิลล์ ๑,๒,๓ และ ๔ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านปาร์คฮิลล์ ๒ ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เรื่องการบริหารจัดการน้ำประปาและแนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประปา นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยและกปภ.สาขาพัทยา (พ) ในการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา เพื่อบริการน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคที่สะอาด ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ดังค่านิยม กปภ. "มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน"

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน