กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพโลก พ.ศ. ๒๕๖๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพโลก พ.ศ. ๒๕๖๕

27 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพโลก พ.ศ. ๒๕๖๕

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพโลก พ.ศ. ๒๕๖๕

 

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้ นางภัทรอร ปานข่อยงาม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๘๐๔ ขวด ณ อาคารโดมโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพโลก พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑). การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ๒).จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๘ บอร์ดนิทรรศการ ๓). การแสดงดนตรีและกิจกรรม To Be  Number One จากโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางละมุง, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง, ผู้อำนวยการสถานศึกษา,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน, นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่อำเภอบางละมุง เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๘๐๐ คน

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน