การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร ต้อนรับผู้ขอเข้าศึกษาดูงานระบบผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร ต้อนรับผู้ขอเข้าศึกษาดูงานระบบผลิต

24 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร  ต้อนรับผู้ขอเข้าศึกษาดูงานระบบผลิต

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร
ต้อนรับผู้ขอเข้าศึกษาดูงานระบบผลิต
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาวัฒนานคร โดยนายมานะ ทองน้อยยิ่ง มอบหมายให้นายประชากร บุญโยประการ หัวหน้างานผลิตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดในฐานะที่ปรึกษาโครงการวิจัย การปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบผลิตน้ำประปาของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้วิจัยที่ได้ขอเข้าศึกษาดูงาน ขอความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ ในกระบวนการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน ขั้นตอนการทำจาร์เทส เพื่อให้โครงการวิจัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. ที่มีต่อชุมชนในพื้นที่ ณ สถานีผลิตน้ำวัฒนานคร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน