การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก จัดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก จัดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

24 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก จัดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก จัดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 130 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งมีภารกิจหลัก "บำบัดทุกข์ และบำรุงสุข ให้กับประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนประชาชน โดยไม่คิดค่าแรง ระหว่างเดือน เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565 ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้บ้านเรือนประชาชนมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อลดการเกิดน้ำสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน