กปภ.ข.10 ประชุมพิจารณาคัดเลือกพนักงานในโครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่อง” ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.10 ประชุมพิจารณาคัดเลือกพนักงานในโครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่อง” ประจำปี 2564

26 พฤศจิกายน 2564


กปภ.ข.10 ประชุมพิจารณาคัดเลือกพนักงานในโครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่อง” ประจำปี 2564

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้อำนวยการกองและคณะทำงานฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10 ในโครงการ"ทำดี มีผล คนยกย่อง" ประจำปี 2564 

          ผลของการพิจารณาคุณสมบัติ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นาย ศศิกิจ เพ็งเอี่ยม ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขากำแพงเพชร การประปาส่วนภูมิภาคเขต  10 เป็นผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่าง สมควรได้รับการยกย่องในโครงการ ‘ทำดี มีผล คนยกย่อง"

         สำหรับโครงการ"ทำดี มีผล คนยกย่อง" เป็นโครงการที่ กปภ.มุ่งเน้นสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน ที่ประกอบคุณความดี มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี อันเป็นการยกย่องคุณความดี  ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน