กปภ.สาขาเขาชัยสน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเขาชัยสน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

22 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขาเขาชัยสน  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  (Morning  Talk)  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕

                        เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน นำโดย นายสมชาย บุญส่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสรุปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖ผจก.ได้มอบนโยบายการดำเนินงานของ กปภ. พร้อมให้หัวหน้างาน เสนอจุดอ่อน จุดแข็ง ในแต่ละงาน เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหา โดยพนักงานทุกคนเสนอความคิดเห็นของตนเอง เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน และสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร พร้อมให้กำลังใจพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ให้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด ๑๙

 
เลื่อนขึ้นข้างบน