กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส 4/2564 เน้นย้ำเรื่องการทำงานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายวิสัย กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส 4/2564 เน้นย้ำเรื่องการทำงานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายวิสัย กปภ.

15 กันยายน 2564


กองระบบจำหน่าย  กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส 4/2564 เน้นย้ำเรื่องการทำงานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายวิสัย กปภ.

          กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย, งานมาตรวัดน้ำ, งานแผนที่แนวท่อ (GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์  ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเล็ก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

          ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายได้ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของไตรมาสที่ 4/2564พร้อมทั้งถ่ายทอดแนวนโยบายการปฏิบัติงาน หลักคิดการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ เช่น เน้นย้ำถึงการทำงานเป็นทีม,การดำเนินงานตามเป้าหมาย "ทำไม่ได้/ไม่ได้ทำ", การทำงานที่ท้าทายและกล้าลองแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆเพื่อความสำเร็จในงาน,การเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19,การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กรจ. รวมถึงประเด็นสำคัญอื่นๆ และยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. ช่วงท้ายของการประชุม ได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส โดย นายอานนท์ จรวิเศษ หัวหน้างาน 8 งานน้ำสูญเสียได้รับคัดเลือกให้เป็นดาวเด่นประจำไตรมาสของกองระบบจำหน่ายในครั้งนี้ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน